Varför utredning?

Lästid: 5 min


Syftet med utredning är att ge dig en fördjupad förståelse för dina svårigheter eller för ditt barns svårigheter. Denna förståelse ska leda till bättre självkännedom och kunskap om hur man ska hantera sina svårigheter. Du får ett bättre självförtroende, mår bättre och höjer din livskvalitet.

 

Frågeställningar

I vår tid förknippas ordet NP-utredning oftast med utvecklingsrelaterade störningar, d.v.s. ADHD/ADD, autismspektrumtillstånd, intellektuell funktionsnedsättning eller specifika inlärningssvårigheter som dyslexi. Behov av neuropsykologisk utredning uppstår dock även i andra sammanhang, t.ex. om någon har fått en hjärnskada, insjuknat i psykos eller misstänks ha demens. Då behöver personens kognitiva funktioner undersökas och kartläggas.

 

Frågeställningen kan sikta på en diagnos, t.ex. ADHD, autismspektrumtillstånd, intellektuell funktionsnedsättning, dyslexi eller något annat. Men den kan även formuleras bredare, som t.ex. ”Hur kan klientens minnesnedsättning förklaras?”, ”Hur kan klientens uppmärksamhetssvårigheter förklaras?”, ”Hur kan klientens relationella svårigheter förklaras?” Det kan till och med vara ännu bredare och formuleras som ”Neuropsykologisk beskrivning av klientens funktionsnivå”. Då kartläggs alla dina kognitiva funktioner som är relevanta i din situation. Formuleringen bestäms av din unika situation och de svårigheter som du och/eller din omgivning noterat.

 

Beroende på frågeställningen kan utredning av kognitiva funktioner innefatta utredning av sådana kognitiva funktioner som uppmärksamhet, minne, visuospatial (rumslig, visuell) funktion, verbal (språklig) funktion, abstrakt och logiskt tänkande, exekutiv funktion. Alla dessa funktioner är komplexa hjärnfunktioner och består av olika element som interagerar med varandra. Om ett element är svagt drabbas hela funktionen.

 

Det är viktigt att identifiera ”den svaga länken” i funktionen för att skräddarsy interventioner eller stödjande insatser. Det kan vara ännu viktigare att identifiera styrkor – både neuropsykologiska och personlighetsmässiga – med samma syfte: att skräddarsy insatser på bästa möjliga sättet. I slutändan ska detta stärka ditt självförtroende och på det viset förbättra ditt mående och höja livskvalitet utifrån de förutsättningar som finns. 

 

Utredning behöver inte ha neuropsykologisk frågeställning. Det kan sikta på andra frågeställningar, exempelvis misstanke om personlighetssyndrom (tidigare term personlighetsstörningar).

 

Differentialdiagnostik

Vid utredning är det viktigt att ta differentialdiagnostisk ställning. Detta innebär att psykolog undersöker alternativa förklaringar till dina symtom och väljer den förklaring som har högst värde.

 

Psykoterapeutiskt värde

Många klienter uttrycker att utredning har psykoterapeutiskt värde. De får förklaring av sina svårigheter och upptäcker styrkor som de kanske inte var helt medvetna om.

 

Utredning av dyslexi genomförs i samarbete med erfaren speciallärare verksam vid Linnéuniversitetet.